Методичні рекомендації
що до підготовки
до ЗНО з хімії 2013-2014 н.р.
Зміст тексту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (затверджено МОН України № 791 від 14.07.2011),відповідно до чинної програми з хімії для загальноосвітніх закладів.
Розділ 1 («Загальна хімія») - сформульовано основні поняття,закони і загально теоретичні основи хімії: будова атома,хімічний зв’язок,хімічна реакція,періодичній закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва,електролітична дисоціація,окисно-відновні реакції.
Розділ 2 («Неорганічна хімія») – розглянуто основні класи неорганічних сполук,подано відомості про металічні та неметалічні елементи,їхні сполуки (описано хімічні властивості , лабораторні й промислові способи добування , застосування).
Розділ 3 («Органічна хімія») – містить дані про будову,склад,номенклатуру,властивості основних класів органічних сполук; розглянуто синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі,показано генетичні зв’язки між класами органічних сполук.
Зміст тесту
Загальна кількість завдань – 60.
На виконання відведено – 150 хвилин.
Тест складається із завдань чотирьох форм.
1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-40)
До кожного завдання пропонується 4 варіанти відповіді,з яких лише один правильний . Завдання оцінюється в 1 бал,якщо вибрано та позначено правильну відповідь у бланку.
2.Завдання на встановлення відповідності (логічної пари) (№ 41-44)
До кожного завдання подано інформацію,позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання,необхідно встановити відповідність інформації,позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним,якщо правильно зроблено позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей. Оцінювання : 1 бал дається за одну правильно встановлену відповідність, 2 бали – за дві і т.д.); о балів,якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3.Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 45-50 )
До кожного завдання подано перелік дій (понять,формул,характеристик,тощо),позначених літерами,які треба розташувати,у певній послідовності,де перша дія має відповідати цифрі 1,друга – 2,третя – 3,четверта – 4. Завдання вважається виконаним,якщо правильно зроблені позначки на перетинах рядків і колонок. Оцінювання : у 3 бали,якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали,якщо вказано першу та останню подію; 1 бал,якщо вказано або першу,або останню подію; о балів,якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
4.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 51-60)
Це розрахункова задача або завдання на складання електронного балансу. Числову відповідь тієї розмірності,яка вказана в умові завдання,необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним,якщо у бланку А записана правильна відповідь (2 бали). Усі інші варіанти відповіді вважаються невірними і оцінюються в 0 балів.

При підготовці до ЗНО з хімії зверніть увагу на опанування наступних тем та навичок:

· Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю;

· Будову ядра атома та електронної оболонки атомів;

· Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР;

· Формування навичок користування Періодичною системою та таблицею розчинності;

· Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді;

· Складання формул найпростіших органічних сполук;

· Формування навичок найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій.


Зразки відповідей
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-40)
Укажіть речовину з ковалентним неполярним типом хімічного зв’язку .
А. NH3
Б. Cal2
В. N2
Г. Mg
Відповідь: В.
Перетворіть запис Al + HCl -> … на хімічне рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у ньому.
А. 10
Б. 13
В. 12
Г. 15
Відповідь: Б.
2.Завдання на встановлення відповідності (логічної пари) (№ 41-44)
Установіть відповідність між формулами та природою речовини.
Формула Природа
1 SO2 А Луг
2 KOH Б кислотний оксид
3 H2S В сіль
4 Na2SO3 Г одноосновна кислота
Д двоосновна кислота
Відповідь:1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В.

3.Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 45-50 )
Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів.
А.F
Б.Al
В.S
Г.Li
Відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А.
4.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 51-60)
Використовуючи метод електронного балансу,перетворіть схему реакції
Mg + HNO3(розб.)à Mg (NO3)2 + NH4NO3 +H2O
на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.
0 +5 +2 -3
4Mg+10 HNO3-> 4Mg(NO3)2+NH4NO3 + 3H2O
Mg – 2eà Mg / /4 окиснення,відновлення
N + 8e à N / 8 /1 відновлення,окиснення

Відповідь: 10.

Обчисліть об’єм (мл) води для виготовлення розчину масою 200 г із масовою часткою натрій нітрату 0,25.
Дано: / m(NaNO3)
m(р-ну)=200 г / W(NaNO3)=------------------
W(NaNO3)=0.25 / m ( р-ну )
-----------------------/
/ m(NaNO3)=0.25 x 200=50 г
V(H2O)-? / m(H2O)=200 – 50 = 150 г
р(H2O)= 1 г/мл
V(H2O)=p . m
V(H2O)= 1 х 150 = 150 мл
Відповідь:150 мл.
Радимо учасникам тестування з хімії ознайомитися з наступними матеріалами:

· Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2014 року

· Загальна характеристика тесту з хімії 2014 року

· Завдання пробного ЗНО з хімії 2013 року

· Завдання та відповіді тесту ЗНО з хімії 2012 року

· Завдання пробного ЗНО з хімії 2012 року

· Завдання та відповіді тесту ЗНО з хімії 2011 року

· Завдання пробного ЗНО з хімії 2011 року

· Демонстраційний варіант тесту з хімії 2010 року

· Зразки завдань тестів ЗНО з хімії минулих років

· Завдання та відповіді тесту ЗНО з хімії 2010 року

· Завдання та відповіді тесту ЗНО з хімії 2009 року

· Тести ЗНО онлайн

Курси підготовки до ЗНО

Перелік рекомендованої навчальної літератури:
1.Попель П.П.,Крикля Л.С.,Хімія. 7-клас.- К: Академія , 2007.
2.Попель П.П.,Крикля Л.С.,Хімія. 8- клас.- К: Академія, 2008
3.Попель П.П.,Крикля Л.С.,Хімія. 9- клас.-К: Академія, 2009
4. Попель П.П.,Крикля Л.С.,Хімія.10 клас (рівень стандарту ,академічний рівень).-К: Академія,2010
5.Ярошенко О.Г. Хімія. 11 клас (рівень стандарту).- К: Грамота , 2011.
6. Дубовик О.А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас.,-К: 2011 р.
Додаток,зразок відповідей до тесту 2012:

Кiлькiсть переглядiв: 435

Коментарi