Методичні рекомендації учнямта вчителям фізики до зовнішнішнього незалежного оцінювання 2014

Мета і головні завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах

Мета та завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом базової і повної середньої освіти та навчальними програмами з фізики і передбачають:

· формування в учнів наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу; розвиток в учнів наукових знань та вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці, побуті, та для продовжен­ня освіти в галузі природничих наук і техніки;

· оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, мовою фізики та вмінням користуватися нею для аналізу інформації;

· формування в учнів уміння планувати та визначати умови, необхідні для проведення дослідження; уміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їх вірогідність та межі застосування;

· розвиток в учнів логічного мислення, уміння користуватися ме­тодами індукції й дедукції, аналізу та синтезу, робити висновки та узагальнення;

· формування екологічної культури учнів, уміння гар­монійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.


Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики є визначення умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання:

· застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

· встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

· визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

· використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);

· скласти план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

· пояснити принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

· аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

· правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків:

Ø «Механіка»

Ø «Молекулярна фізика і термодинаміка»

Ø «Електродинаміка»

Ø «Коливання і хвилі. Оптика»

Ø «Елементи теорії відносності. Квантова фізика»

Кожен блок розподілено за розділами і темами.


Розподіл завдань тесту за тематичними блоками та складністю ЗНО

Структура тесту та оцінювання завдань з ФІЗИКИ для зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року

Тест містить 37 завдань.

Тестування з фізики триватиме

180 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту – 53

Характеристика тестових завдань

з ФІЗИКИ для

зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року

Тест включає завдання трьох форм

¡ І- завдання з вибором однієї правильної відповіді;

¡ ІІ- завдання на встановлення відповідності (логічні пари);

¡ ІІІ- завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

¡ Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За виконання завдання можна отримати 0 або 1 бал. Завдання вважається виконаним правильно, якщо обрано та позначено у бланку А правильний варіант відповіді.

Приклади тестових завдань різної форми

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

¡ Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є:

¡ А - зміна довжини дроту при нагріванні;

¡ Б - коливання витків обмоток унаслідок магнітної взаємодії;

¡ В - розширення повітря при нагріванні;

¡ Г - коливання пластинок осердя при перемагнічуванні;

ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

¡ Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Під час виконання завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, й утворити логічні пари між прізвищами вчених, фізичними величинами, назвами формул, пристроїв, названими та розміщеними в одній колонці, з науковим доробком вчених, формулами, визначеннями, твердженнями, характеристиками тощо, названими і розміщеними в іншій колонці. За кожну правильно позначену логічну пару можна отримати 1 бал. Максимальна кількість балів за правильно виконане завдання становить 4 бали.

Приклади тестових завдань різної форми

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів:

¡ 1 лічильник Гейгера – Мюллера; А випромінювання квантів світла люмінофором, на який потрапляють частинки;

¡ 2 бульбашкова камера; Б іонізація молекул фотоемульсії;

¡ 3 камера Вільсона; В газовий розряд, що виник унаслідок іонізації молекул газу;

¡ 4 фотоемульсійний лічильник. Г утворення центрів конденсації пари за рахунок іонізації молекул газу; Д іонізація молекул рідини.

ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

¡ У результаті виконання завдання потрібно вписати отриманий числовий результат у бланк відповідей відповідно до вимог його заповнення. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується лише числова відповідь тієї розмірності, яку вказано в умові завдання. За виконання кожного такого завдання можна отримати 0 або 2 бали.

Приклади тестових завдань різної форми

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у ньютонах) силу пружності, що виникає в джгуті, коли обидва динамометри показують 10 Н.

Відповідь: ________

Розподіл завдань за формами та тематичними блоками

Важливо !

- Звертаємо увагу, що використання калькуляторів під час тестування з фізики

заборонено!

- Додаткові матеріали та обладнання не використовуються.

Поради учням для підготовки

до зовнішнього незалежного оцінювання

· Ознайомтеся з офіційними документами та матеріалами, що описують процедуру тестування з фізики.

· Увага! Найповнішу збірку документів і матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання ви знайдете на сайті

· Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО - www.testportal.gov.ua).

· Ознайомтесь з програмовими вимогами зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, вимогами до освітньої підготовки учнів з фізики, з формами тестових завдань ЗНО з фізики.

· Доберіть навчальну літературу для підготовки до зовнішнього оцінювання: «Зовнішнє оцінювання з фізики», шкільні підручники, посібники, довідники, збірки тестових завдань з фізики. Обережно ставтесь до тестів, придбаних на книжкових ринках, у магазинах. Інколи такі збірники готуються не фахівцями, у них публікуються неякісні завдання, допущені фактологічні помилки.

· Ми радимо Вам користуватись лише виданнями, що рекомендовані до друку Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки АПН України, Українським центром оцінювання якості освіти.

· Повторюйте навчальний матеріал, систематизуйте його. Повторюйте алгоритми, правила-орієнтири розв’язання задач певних типів. Звертайте увагу на опорні твердження, які Ви одержали як результат розв’язання деяких базисних задач.

· На основі обсягу матеріалу для повторення визначте приблизний час підготовки кожної теми Програмових вимог (у годинах). Додайте до нього резерв часу (орієнтовно 1 год. на кожну тему) та розпишіть отриману суму по днях і місяцях так, щоб завершити підготовку до дати незалежного зовнішнього оцінювання з фізики. Дотримуйтесь виробленого плану підготовки.

· Тренуйтеся працювати із завданнями у тестовій формі. Не залишайте не виконаними завдання, що викликають труднощі. Намагайтеся з’ясувати причини ваших помилок.

· Візьміть участь у пробному тестуванні.

· Цікавтесь матеріалами тестування на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Рекомендації в допомогу учневі щодо

тактики виконання тестів

Для того, щоб Ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій екзаменаційній обстановці пропонуємо деякі найбільш прямі й універсальні рецепти із приводу тактики їхнього виконання.

· Тренуйтеся!Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше тестів – просто заради тренування. Це дає можливість познайомитись з типовими конструкціями тестових завдань, а також отримати досвід самоспостереження й оптимальної саморегуляції під час тестування.

· Поспішайте!Тренуйтеся із секундоміром у руках. Засікайте час виконання тестів, обмежуйте його.

· Пропускайте! Треба навчитися пропускати важкі або незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуться такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся. Просто нерозумно недобрати балів тільки тому, що Ви не дійшли до «своїх» завдань, а «застрягли» на тих, навчальний матеріал яких невідомий. Звичайно, така тактика може принести успіх далеко не завжди. Якщо тест побудований за принципом «сходів» і починається з легких питань, то не варто пропускати всі перші завдання.

· Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять.

· Думайте тільки про поточне завдання! Коли Ви бачите нове завдання, забувайте все, що було в попередньому. Думайте тільки про те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали.

· Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен приводити до того, що Ви будете намагатися зрозуміти умови завдання за «першими словами» і добудовувати кінцівку у власній уяві. Це вірний спосіб зробити прикрі помилки в питаннях.

· Не засмучуйтеся! Навіть якщо Вам здається, що Ви допустили занадто багато помилок і просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: при порівнянні Ваших результатів з іншими може з’ясуватися, що інші допустили ще більше помилок. У підсумку Ви одержите якщо не найвищий тестовий бал, то цілком пристойний.

· Заплануйте два кола! Сплануйте час виконання тесту таким чином, щоб пройти всі завдання «по першому колу». Тоді Ви зможете повернутися до складних завдань, які Вам спочатку довелося пропустити.

Предметна підготовка

Зміст фізичної освіти відповідно до Державного стандарту реалізований у навчальних програмах. Державні вимоги до рівня знань учнів визначають уявлення, знання й уміння, які вони мають опанувати в процесі навчання і володіння якими має бути виявлено під час зовнішнього оцінювання. Таким чином виявляється рівень реалізації окремих завдань навчання фізики, а саме:

- сформованість у учнів системи фізичного знання і розвиток здатності застосовувати набуті знання у практиці;

- оволодіння учнями науковим стилем мислення, методологією природничо-наукового пізнання та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ та процесів;

- сформованість у учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами;

- розвиток у учнів експериментальних умінь (вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів).

Необхідно звернути увагу на розуміння учнями того, що при вимірюванні фізичних величин їх істинне значення отримати неможливо через певну низку обставин, тому особливої уваги потребують знання правил роботи з наближеними числами, урахування похибок вимірювань та обчислень і правила оформлення результатів роботи.

Оскільки під час тестування заборонено користуватися оргтехнікою (калькулятори, таблиці), необхідно звернути увагу на культуру обчислень, особливо раціонального рахування. Традиційно складними вважаються задачі на використання законів збереження, особливо урахування умов їх застосування, задачі, розв’язок яких пов'язаний із раціональним вибором системи відліку, якісні та графічні задачі. Говорячи про графічні задачі, слід відзначити одну розповсюджену помилку – змішування процесу і графічної залежності його параметрів (характерний приклад: автомобіль рухається прямою горизонтальною дорогою, а залежність його координати від часу може бути параболою, залежність швидкості від часу – пряма, але не паралельна осі абсцис; пружинний маятник рухається по прямій, а залежність від часу характеристик його руху описують періодичні функції синуса і косинуса).

Необхідно звертати увагу учнів на смисл математики, що застосовується. Наприклад, при описанні коливань маятника ми говоримо, що при проходженні положення рівноваги зміщення (координата) мінімальне і дорівнює 0, а при відхиленнях праворуч і ліворуч воно збільшується й є найбільшим у крайніх точках. Дуже часто у фізиці «+» і «-» використовують тільки для того, щоб відрізняти рух «ліворуч» та «праворуч», «уперед» і «назад», «униз» та «вгору». Тому і напрям координатних осей у фізиці обирають, виходячи з міркувань зручності, а в математиці ці напрями фіксовані.

При розв’язанні графічних задач важливими є вміння розпізнавання графіка, який описує певні процеси, зчитування з нього даних для розрахунків, уміння подати результати у вигляді графіка, порівнювати параметри процесів за графіками.

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до ЗНО

1. Динамічно вивчати програмовий матеріал з фізики, що передбачає розвивальну мету.

2. Актуалізувати знання з вивченого матеріалу.

3. Ознайомлювати учнів з програмовими вимогами ЗНО з фізики.

4. Демонструвати випускникам всі форми тестових завдань.

5. Застосовувати тестування в навчальному процесі. Проводити, по можливості, домашні самостійні, контрольні роботи із використанням тестів. Це сприятиме виробленню в учнів навиків роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід знайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

6. Звертати увагу учнів на формальну сторону заповнення бланків. Зокрема, позначення правильної відповіді закритого завдання з вибором - хрестиком; охайне і чітке записування цифр відповіді закритого завдання з короткою відповіддю, згідно встановлених вимог. Знайомити з можливістю виправлення неправильних відповідей в бланку А, користуючись відповідними полями цього бланку (без гумки чи коректора).

7. Звертати увагу на тестовий зошит, який є в «Інформаційних матеріалах» УЦОЯО 2007, 2008,2009,2010,2011,2012,2013років.

8. Звертати увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратили основну ідею освіти – гармонійний розвиток дитини як особистості.

·

Рекомендуємо:

Сайт Українського ЦОЯО:http://WWW.testportal.gov.ua/

Розділи:

· Програми зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року (в т.ч. з Фізики);

· Спеціфікація тесту;

· Система оцінювання відповідей на завдання;

· Демонстраційний варіант тесту;

· Зразки завдань.

· І.М. Гельфгат Повний курс шкільної фізики в тестах-Х.:Видавництво «Ранок» 2013.

Кiлькiсть переглядiв: 534

Коментарi